راهنمای دریافت خسارت – شخص ثالث

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث  ( بدون گزارش مقامات انتظامی ) :

۱-  اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده

۲- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده 

۳- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده 

۴- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده 

۵- حضور رانندگان مقصر و زیاندیده 

۶- مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده 

۷- اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد  

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث( با گزارش سازش مقامات انتظامی ) :

۱- اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )

۲- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

۳- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )

۴- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه 

۵- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

۶- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

۷- حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

۸-ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات 

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث  ( با گزارش غیر سازش مقامات انتظامی ) :

۱- اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )

۲- اصل و تصویر  بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه 

۳- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه ) 

۴- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه 

۵- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

۶-  اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر 

۷- اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده 

۸- گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف

۹- نظریه کارشناس رسمی دادگستری

۱۰- رای صادره و یا صورتجلسه سازش

۱۱- حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

۱۲- ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بدنی شخص ثالث  :

۱- اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه 

۲- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه 

۳- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه 

۴- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر 

۵- تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی 

۶- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

۷- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

۸- تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )

۹- تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )

        ۱-۹ معاینه جسد 

        ۲-۹ جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات 

        ۳-۹ انحصار وراثت نامحدود 

        ۴-۹ قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

        ۵-۹ تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی 

        ۶-۹ تصویر شنااسنامه اولیاء دم  ( بازماندگان )

۱۰- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )

فرایند دریافت خسارت مالی شخص ثالث  :

۱- مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده 

۲- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت 

۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل : 

       1-3 مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

       2-3 اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

۴- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز 

۵- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

فرایند دریافت خسارت بدنی شخص ثالث  :

۱- مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی ایشان جهت تشکیل پرونده 

۲- مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ایشان به منظور دریافت نامه رسمی  از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنجم لغایت هشتم 

۳-  در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است 

۴- ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر 

۵- بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جاری

۶- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی

توجه : بیمه گذاران محترم در صورت وقوع هر یک از خسارت های فوق ، مراتب را حداکثر ظرف ۵  روز پس از حادثه به شرکت بیمه اعلام فرمائید .