راهنمای دریافت خسارت – بیمه بدنه

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت بدنه : 

الف – در صورتیکه شما در حادثه مقصر باشید با تهیه گزارش مقامات انتظامی به همراه وسیله نقلیه ، بیمه نامه بدنه ، مدارک مالکیت خودرو ، گواهینامه و کارت ملی جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه فرمائید 

ب – در صورتیکه شما در حادثه مقصر نباشید ضمن تهیه گزارش مقامات انتظامی به هیچ عنوان به مقصر حادثه رضایت داده نشود . 

ج – در صورت سرقت جزئی و کلی مورد بیمه ، بلافاصله مراتب با ذکر شماره بیمه نامه  شماره خودرو به مقامات انتظامی اطلاع و گزارش تهیه گردد . 

د – در مواردی که مقصر حادثه از محل متواری می گردد ، در صورت مشاهده نوع وسیله نقلیه ، رنگ و شماره انتظامی ان را را یادداشت و با مراجعه به مقامات انتظامی در خصوص شکایت اقدام فرمائید . 

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بدنه :

۱- اصل و تصویر بیمه نامه بدنه وسیله نقلیه به همراه الحاقیه های صادره احتمالی 

۲- اصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه 

۳- ارائه گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )

۴- اصل و تصویر گواهینامه راننده 

۵- اصل و تصویر کارت ملی بیمه گذار و راننده 

۶- اصل و تصویر شناسنامه مالکیت خودرو و بنچاق 

۷- اصل فاکتور هزینه های حمل و نجات وسیله نقلیه در صورت غیر قابل حرکت بودن 

۸- اصل فاکتور رسمی لوازم – داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه 
 

فرایند دریافت خسارت بدنه :

۱- مراجعه بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده 

۲- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت 

۳- مراجعه به بخش پذیرش جهت اقدامات بعدی و دریافت رسید مربوطه 

۴- اقدام جهت انجام تعمیرات خودرو توسط بیمه گذار

۵- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز 

۶- مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعیین مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت 

۷- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت 

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده : 

۱- اصل سوابق بیمه نامه قبلی

۲- اصل سند وسیله نقلیه

۳- اصل کارت شهربانی وسیله نقلیه

۴- اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه

۵- تکمیل فرم پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

فرایند صدور بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده :

۱- تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار /  مالک /  نماینده قانونی

۲- تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به بخش صدور

۳- انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور

۴- ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار

۵- پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار

۶- دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت بدنه : 

الف – در صورتیکه شما در حادثه مقصر باشید با تهیه گزارش مقامات انتظامی به همراه وسیله نقلیه ، بیمه نامه بدنه ، مدارک مالکیت خودرو ، گواهینامه و کارت ملی جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه فرمائید 

ب – در صورتیکه شما در حادثه مقصر نباشید ضمن تهیه گزارش مقامات انتظامی به هیچ عنوان به مقصر حادثه رضایت داده نشود . 

ج – در صورت سرقت جزئی و کلی مورد بیمه ، بلافاصله مراتب با ذکر شماره بیمه نامه  شماره خودرو به مقامات انتظامی اطلاع و گزارش تهیه گردد . 

د – در مواردی که مقصر حادثه از محل متواری می گردد ، در صورت مشاهده نوع وسیله نقلیه ، رنگ و شماره انتظامی ان را را یادداشت و با مراجعه به مقامات انتظامی در خصوص شکایت اقدام فرمائید .