راهنمای دریافت خسارت – بیمه مهندسی

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پيمانكاران از طرف بیمه گذار انجام شود:

  • در مهلت مقرر در شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد.
  • در صورت امکان نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام دارد.
  • هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر به عمل آید.
  • صورتجلسه متره خسارت بعد از بازدید کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد.
  • مدارك تكمیلی پرونده خسارت از قبیل صورت وضعیت تایید شده قبل و بعد از خسارت، فهرست بها و نظایر آن را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد