راهنمای دریافت خسارت – بیمه درمان

نحوه محاسبه هزینه درمان : هزینه های درمانی با توجه به تعهدات ارائه شده توسط بیمه گر در هر بیمه نامه و با كسر فرانشیز مندرج در قرارداد و بر اساس اعمال تعرفه مورد عمل بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود

۱- خدمات تشخیصی:

مانند: سونوگرافی، اسكن، آندوسكوپی، تست ورزش، نوارعصب عضله

 • اصل فاكتور یا صورتحساب ( كپی برابر اصل یا المثنی غیر قابل پرداخت است )
 • دستور پزشك معالج ( در صورتیكه بیمه شده از دفترچه بیمه استفاده نكرده باشد )
 • كپی گزارش ( جواب )‌ سونوگرافی، MRI ، آندوسكوپی و. . .

۲- جراحی های مجاز سرپائی ، لیزرتراپی و شكستگی ها:

 • اصل گواهی پزشك مبنی برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذكرنام بیمار و تاریخ مراجعه
 • عكس رادیو گرافی در مورد شكستگی ها

۳- هزینه های بیمارستانی:

الف ) بیمارستانهای خصوصی

 • اصل صورتحساب بیمارستان با مهر و امضاء حسابداری (مالی) و گواهی مبلغ پرداخت شده توسط بیمار
 • اصل كلیه مدارك بیمارستانی مانند شرح عمل جراحی، گواهی بیهوشی، گواهی ویزیت ها، نسخ دارویی آزمایشگاه و…(درصورتیكه بیمه شده به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه گراول مراجعه كرده باشد به عبارت دیگر از دفترچه بیمه خود برای بستری استفاده كرده باشد كپی برابر اصل این مدارك قابل قبول می باشد)

ب ) بیمارستانهای دولتی

 • اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر حسابداری و گواهی مبلغ پرداختی توسط بیمار
 • كپی خلاصه پرونده یا شرح عمل

تبصره : در صورتیكه بیمه شده به بیمارستانهای خصوصی غیر طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه مراجعه كرده و تمایل داشته باشد سهم این سازمانها (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتش) را دریافت كند ابتدا باید مدارك بیمارستانی را به سازمانهای ذكر شده ارائه داده در نهایت كپی برابر اصل مدارك به همراه كپی چك صادر شده را به بیمه پارسیان ارسال نماید. بدیهی است در صورت ارسال مدارك بیمارستانی به این شركت و صدور چك باز پس گرفتن مدارك جهت ارائه به سازمانهای بیمه گر پایه امكان پذیر نمی باشد.


** – مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه بیمارستانی جهت بیمه شدگان:

 • معرفی نامه شركت بیمه گذار مبنی بر اشتغال بیمه شده
 • نسخه پزشك متخصص مبنی بر بستری شدن در بیمارستانهای طرف قرارداد با ذكر علت بستری
 • كپی كارت درمان تكمیلی و دفترچه بیمه
 • كپی صفحه اول و دوم شناسنامه (فقط جهت هزینه زایمان)